राधाषोडशनामस्तोत्रम् – राधा जी के 32 नाम

राधाषोडशनामस्तोत्रम् (राधा जी के 32 नाम) – Names of Radha

श्रीनारायण उवाच

राधा रासेश्वरी रासवासिनी रसिकेश्वरी ।

कृष्णाप्राणाधिका कृष्णप्रिया कृष्णस्वरूपिणी ॥१॥

कृष्णवामाङ्गसम्भूता परमानन्दरूपिणी ।

कृष्णा वृन्दावनी वृन्दा वृन्दावनविनोदिनी ॥२॥

चन्द्रावली चन्द्रकान्ता शरच्चन्द्रप्रभानना ।

नामान्येतानि साराणि तेषामभ्यन्तराणि च ॥३॥

राधेत्येवं च संसिद्धौ राकारो दानवाचकः ।

स्वयं निर्वाणदात्री या सा राधा परिकिर्तिता ॥४॥

रासेश्वरस्य पत्नीयं तेन रासेश्वरी स्मृता ।

रासे च वासो यस्याश्च तेन सा रासवासिनी ॥५॥

सर्वासां रसिकानां च देवीनामीश्वरी परा ।

प्रवदन्ति पुरा सन्तस्तेन तां रसिकेश्वरीम् ॥६॥

प्राणाधिका प्रेयसी सा कृष्णस्य परमात्मनः ।

कृष्णप्राणाधिका सा च कृष्णेन परिकीर्तिता ॥७॥

कृष्णस्यातिप्रिया कान्ता कृष्णेन वास्याः प्रियः सदा ।

    यह भी पढ़े :श्री राधाजी की आरती

सर्वैर्देवगणैरुक्ता तेन कृष्णप्रिया स्मृता ॥८॥

कृष्णरूपं संनिधातुं या शक्ता चावलीलया ।

सर्वांशौः कृष्णसदृशी तेन कृष्णस्वरूपिणी ॥९॥

वामाङ्गार्धेन कृष्णस्य यां सम्भूता परा सती ।

कृष्णवामाङ्गसम्भूता तेन कृष्णेन कीर्तिता ॥१०॥

परमानन्दराशिश्च स्वयं मूर्तिमती सति ।

श्रुतिभिः कीर्तिता तेन परमानन्दरूपिणी ॥११॥

कृषिर्मोक्षार्थवचनो न एवोत्कृष्टवाचकः ।

आकारो दातृवचनस्तेन कृष्णा प्रकीर्तिता ॥१२॥

अस्ति वृन्दावनं यस्यास्तेन वृन्दावनी स्मृता ।

वृन्दावनस्याधिदेवी तेन वाथ प्रकीर्तिता ॥१३॥

सङ्घः सखीनां वृन्दः स्यादकारोऽप्यस्तिवाचकः ।

सखिवृन्दोऽस्ति यस्याश्च सा वृन्दा परिकीर्तिता ॥१४॥

वृन्दावने विनोदश्च सोऽस्या ह्यस्ति च तत्र वै ।

वेदा वदन्ति तां तेन वृन्दावनविनोदिनीम् ॥१५॥

नखचन्द्रावली वक्त्रचन्द्रोऽस्ति यत्र संततम् ।

तेन चन्द्रावली सा च कृष्णेन परिकीर्तिता ॥१६॥

कान्तिरस्ति चन्द्रतुल्या सदा यस्या दिवानिशम् ।

सा चन्द्रकान्ता हर्षेण हरिणा परिकीर्तिता ॥१७॥

शरच्चन्द्रप्रभा यस्याश्चाननेऽस्ति दिवानिशम् ।

मुनिना कीर्तिता तेन शरच्चन्द्रप्रभानना ॥१८॥

इदं षोडशनामोक्तमर्थव्याख्यानसंयुतम् ।

नारायणेन यद्दत्तं ब्रह्मणे नाभिपङ्कजे ।

ब्रह्मण च पुरा दत्तं धर्माय जनकाय मे ॥१९॥

धर्मेण कृपया दत्तं मह्यमादित्यपर्वणि ।

पुष्करे च महातीर्थे पुण्याहे देवसंसदि ।

राधाप्रभावप्रस्तावे सुप्रसन्नेन चेतसा ॥२०॥

इदं स्तोत्रं महापुण्यं तुभ्यं दत्तं मया मुने ।

निन्दकायावैष्णवाय न दातव्यं महामुने ॥२१॥

यावज्जीवमिदं स्तोत्रं त्रिसंध्यं यः पठेन्नरः ।

राधामाधवयोः पादपद्मे भक्तिर्भवेदिह ॥२२॥

अन्ते लभेत्तयोर्दास्यं शश्वत्सहचरो भवेत् ।

अणिमादिकसिद्धिं च सम्प्राप्य नित्यविग्रहम् ॥२३॥

व्रतदानोपवासैश्च सर्वैर्नियमपूर्वकैः ।

चतुर्णां चैव वेदानां पाठैः सर्वार्थसंयुतैः ॥२४॥

सर्वेषां यज्ञतीर्थानां करणैर्विधिबोधितैः ।

प्रदक्षिणेन भूमेश्च कृत्स्नाया एव सप्तधा ॥२५॥

शरणागतरक्षायामज्ञानां ज्ञानदानतः ।

देवानां वैष्णवानां च दर्शनेनापि यत् फलम् ॥२६॥

तदेव स्तोत्रपाठस्य कलां नार्हति षोडशीम् ।

स्तोत्रस्यास्य प्रभावेण जीवन्मुक्तो भवेन्नरः ॥२७॥

Please Share This Post