श्री महासरस्वती सहस्त्रनाम स्तोत्रम

 

श्री महासरस्वती सहस्त्रनाम स्तोत्रम

* अथ ध्यानम्

श्रीमच्चन्दनचर्चितोज्ज्वलवपु: शुक्लाम्बरा मल्लिका-

मालाललित कुन्तला प्रविलासन्मुक्तावलीशोभना ।

सर्वज्ञाननिधानपुस्तकधरा रुद्राक्षमालाङ्किता

वाग्देवी वदनाम्बुजे वसतु मे त्रैलोक्यमाता शुभा ॥1॥

नारद उवाच-

भगवन्परमेशान सर्वलोकैकनायक ।

कथं सरस्वती साक्षात्प्रसन्ना परमेष्ठिन: ॥2॥

कथं देव्या महावाण्या: सतत्प्राप सुदुर्लभम्‍ ।

एतन्मे वद तत्वेन महायोगीश्वरप्रभो ॥3॥

श्री सनत्कुमार उवाच –

साधु पृष्टं त्वया ब्रह्मन्‍ गुह्याद्गुह्य मनुत्तमम्‍ ।

भयानुगोपितं यत्नादिदानीं सत्प्रकाश्यते ॥4॥

पुरा पितमहं दृष्ट्वा जगत्स्थावरजङ्ग्मम्‍ ।

निर्विकारं निराभासं स्तंभीभूतमचेतसम्‍ ॥5॥

सृष्ट्वा त्रैलोक्यमखिलं वागभावात्तथाविधम्‍ ।

आधिक्याभावत: स्वस्य परमेष्ठी जगद्गुरु: ॥6॥

दिव्यवर्षायुतं तेन तपो दुष्कर मुत्तमम्‍ ।

तत: कदाचित्संजाता वाणी सर्वार्थशोभिता ॥7॥

अहमस्मि महाविद्या सर्ववाचामधीश्वरी ।

मम नाम्नां सहस्त्र तु उपदेक्ष्याम्यनुत्तमम्‍ ॥8॥

अनेन संस्तुता नित्यं पत्नी तव भवाम्यहम्‍ ।

त्वया सृष्टं जगत्सर्वं वाणीयुक्तं भविष्यति ॥9॥

इदं रहस्यं परमं मम नामसहस्त्रकम्‍ ।

सर्वपापौघशमनं महासारस्वतप्रदम्‍ ॥10॥

महाकवित्वदं लोके वागीशत्वप्रदायकम्‍ ।

त्वं वा पर: पुमान्यस्तुस्तवेनानेन तोषयेत्‍ ॥11॥

तस्याहं किंकरी साक्षाद्भविष्यामि न संशय: ।

इत्युत्त्वान्तर्दधे वाणी तदारभ्य पितामह: ॥12॥

स्तुत्वा स्तोत्रेण दिव्येन तत्पतित्वमवाप्तवान्‍ ।

वाणीयुक्तं जगत्सर्वं तदारभ्याभवन्मुने ॥13॥

यह भी पढ़े : श्री सरस्वती चालीसा

तत्तेहं संप्रवक्ष्यामि शृणु यत्नेन नारद ।

सावधानमना भूत्वा क्षणं शुद्धो मुनीश्वर: ॥14॥

वाग्वाणी वरदा वन्द्या वरारोहा वरप्रदा ।

वृत्तीर्वागीश्वरी वार्ता वरा वागीशवल्लभा ॥1॥

विश्वेश्वरी विश्ववन्द्या विश्वेशप्रियकारिणी ।

वाग्वादिनी च वाग्देवि वृद्धिदा वृद्धिकारिणी ॥2॥

वृद्धिर्वृद्धा विषघ्नी च वृष्टिर्वृष्टिप्रदायिनी ।

विश्वाराध्या विश्वमाता विश्वधात्री विनायका ॥3॥

विश्वशक्तिर्विश्वसारा विश्वा विश्वविभावरी ।

वेदान्तवेदिनी वेद्या वित्ता वेदत्रयात्मिका ॥4॥

वेदज्ञा वेदजननी विश्वा विश्वविभावरी ।

वरेण्या वाङ्‍मयी वृद्धा विशिष्टप्रियकारिणी ॥5॥

विश्वतोवदना व्याप्ता व्यापिनी व्यापकात्मिका ।

व्याळघ्नी व्याळभूषांगी विरजा वेदनायिका ॥6॥

वेदवेदान्तसंवेद्या वेदान्तज्ञारूपिणी ।

विभावरी च विक्रान्ता विश्वामित्रा विधिप्रिया ॥7॥

वरिष्ठा विप्रकृष्टा च विप्रवर्यप्रपूजिता ।

वेदरूपा वेदमयी वेदमूर्तिश्च वल्लभा ॥8॥

गौरी गुणावती गोप्या गन्धर्वनगरप्रिया ।

गुणमाता गुहान्तस्था गुरुरूपा गुरुप्रिया ॥9॥

गिरिविद्या गानतुष्टा गायकप्रियकारिणी ।

गायत्री गिरिशाराध्या गीर्गिरीशपियंकरी ॥10॥

गिरिज्ञा ज्ञानविद्या च गिरिरूपा गिरीश्वरी ।

गीर्माता गणसंस्तुत्या गणनीयगुणान्विता ॥11॥

गूढरूपा गुहा गोप्या गोरूपा गौर्गुणात्मिका ।

गुर्वी गुर्वम्बिका गुह्या गेयजा गृहनाशिनी ॥12॥

गृहिणी गृहदोषघ्नी गवघ्नी गुरुवत्सला ।

गृहात्मिका गृहाराध्या गृहबाधाविनाशिनी ॥13॥

गङ्गा गिरिसुता गम्या गजयाना गुहस्तुता ।

गरुडासनसंसेव्या गोमती गुणशालिनी ॥14॥

शारदा शाश्वती शैवी शांकरी शंकरात्मिका ।

श्री: शर्वाणी शतघ्नी च शरच्चद्ननिभानना ॥15॥

शर्मिष्ठा शमनघ्नी च शतसाहस्त्ररूपिणी ।

शिवा शम्भुप्रिया श्रद्धा श्रुतिरूपा श्रुतिप्रिया ॥16॥

शुचिष्मती शर्मकरी शुध्दिदा शुद्धिरूपिणी ।

शिवा शिवंकरी शुद्धा शिवाराध्या शिवात्मिका ॥17॥

श्रीमती श्रीमयी श्राव्या श्रुति: श्रवणगोचरा ।

शान्ति: शान्तिकरी शान्ता शान्ताचारप्रियंकरी ॥18॥

शीललभ्या शीलवती श्रीमाता शुभकारिणी ।

शुभवाणी शुद्धविद्या शुद्धचित्तप्रपूजिता ॥19॥

श्रीकरी श्रुतपापघ्नी शुभाक्षी शुचिवल्लभा ।

शिवेतरघ्नी शबरी श्रवणीयगुणान्विता ॥20॥

शारी शिरीषपुष्पाभा शमनिष्ठा शमात्मिका ।

शमान्विता शमाराध्या शितिकण्ठप्रपूजिता ॥21॥

शुद्धि: शुद्धिकरी श्रेष्ठा श्रुतानन्ता शुभावहा ।

सरस्वती च सर्वज्ञा सर्वसिद्धिप्रदायिनी ॥22॥

सरस्वती च सावित्री संध्या सर्वेप्सितप्रदा ।

सर्वार्तिघ्नी सर्वमयी सर्वविद्याप्रदायिनी ॥23॥

सर्वेश्वरी सर्वपुण्या सर्गस्थित्यन्तकारिणी ।

सर्वाराध्या सर्वमाता सर्वदेवनिषेविता ॥24॥

सर्वैश्वर्यप्रदा सत्या सती सत्वगुणाश्रया ।

स्वरक्रमपदाकारा सर्वदोषनिषूदिनी ॥25॥

सहस्त्राक्षी सहस्त्रास्या सहस्त्रपदसंयुता ।

सहस्त्रहस्ता साहस्त्रगुणालंकृतविग्रहा ॥26॥

सहस्त्रशीर्षा सद्रूपा स्वधा स्वाहा सुधामयी ।

षङ्ग्रन्थिभेदिनी सेव्या सर्वलोकैकपूजिता ॥27॥

स्तुत्या स्तुतिमयी साध्या सवितृप्रियकारिणी ।

संशयच्छेदिनी सांख्यवेद्या संख्या सदीश्वरी ॥28॥

सिद्धिदा सिद्धसम्पूज्या सर्वसिद्धिप्रदायिनी ।

सर्वज्ञा सर्वशक्तिश्च सर्वसम्पत्प्रदायिनी ॥29॥

सर्वाशुभघ्नी सुखदा सुखा संवित्स्वरूपिणी ।

सर्वसम्भीषणी सर्वजगत्सम्मोहिनी तथा ॥30॥

सर्वपियंकरी सर्वशुभदा सर्वमङ्गला ।

सर्वमन्त्रमयी सर्वतीर्थपुण्यफलप्रदा ॥31॥

सर्वपुण्यमयी सर्वव्याधिघ्नी सर्वकामदा ।

सर्वविघ्नहरी सर्ववन्दिता सर्वमङ्गला ॥32॥

सर्वमन्त्रकरी सर्वलक्ष्मी: सर्वगुणान्विता ।

सर्वानन्दमयी सार्वज्ञानदा सत्यनायिका ॥33॥

सर्वज्ञानमयी सर्वराज्यदा सर्वमुक्तिदा ।

सुप्रभा सर्वदा सर्वा सर्वलोकवशंकरी ॥34॥

सुभगा सुन्दरी सिद्धा सिद्धाम्बा सिद्धमातृका ।

सिद्धमाता सिद्धविद्या सिद्धेशी सिद्धरूपिणी ॥35॥

सुरूपिणी सुखम्जयी सेवकप्रियकारिणी ।

स्वामिनी सर्वदा सेव्या स्थूलसूक्ष्मापराम्बिका ॥36॥

साररूपा सरोरूपा सत्यभूता समाश्रया ।

सितासिता सरोजाक्षी सरोजासनवल्लभा ॥37॥

सरोरुहाभा सर्वाङ्गी सुरेन्द्रदिप्रपूजिता ।

महादेवी महेशानी महासारस्वतप्रदा ॥38॥

महासरस्वती मुक्ता मुक्तिदा मलनाशिनी ।

महेश्वरी महानन्दा महामन्त्रमयी मही ॥39॥

महालक्ष्मीर्महाविद्या माता मन्दरवासिनी ।

मन्त्रगम्या मन्त्रमाता महामन्त्रफलप्रदा ॥40॥

महामुक्तिर्महानित्या महासिद्धिप्रदायिनी ।

महासिद्धा महामाता महदाकारसंयुता ॥41॥

महा महेश्वरी मूर्तिर्मोक्षदा मणिभूषणा ।

मेनका मानिनी मान्या मृत्युघ्नी मेरुरूपिणी ॥42॥

मदिराक्षी मदावासा मखरूपा मखेश्वरी ।

महामोहा महामाया मातृणां मूर्घ्निसंस्थिता ॥43॥

महापुण्या मुदावासा महासम्पत्प्रदायिनी ।

मणिपूरैकनिलया मधुरूपा महोत्कटा ॥44॥

महासूक्ष्मा महाशान्ता महाशान्तिप्रदायिनी ।

मुनिस्तुता मोहहन्त्री माधवी माधवप्रिया ॥45॥

मा महादेवसंस्तुत्या महिषीगणपूजिता ।

मृष्टान्नदा च माहेन्द्री महेन्द्रपददायिनी ॥46॥

मतिर्मतिप्रदा मेधा मर्त्यलोकनिवासिनी ।

मुख्या महानिवासा च महाभाग्यजनाश्रिता ॥47॥

महिला महिमा मृत्युहारी मेधाप्रदायिनी ।

मेध्या महावेगवती महामोक्षफलप्रदा ॥48॥

महाप्रभाभा महती महादेवप्रियंकरी ।

महापोषा महर्द्धिश्च मुक्ताहारविभूषणा ॥49॥

माणिक्यभूषणा मन्त्रा मुख्यचन्द्रार्धशेखरा ।

मनोरूपा मन:शुद्धि: मन:शुद्धिप्रदायिनी ॥50॥

महाकारुण्यसम्पूर्णा मनोनमनवन्दिता ।

महापातकजालघ्नी मुक्तिदा मुक्तभूषणा ॥51॥

मनोन्मनी महास्थूला महाक्रतुफलप्रदा ।

महापुण्यफप्राप्या मायात्रिपुरनाशिनी ॥52॥

महानसा महामेधा महामोदा महेश्वरी ।

मालाधरी महोपाया महातीर्थफलप्रदा ॥53॥

महामङ्गलसम्पूर्णा महादारिद्र्यनाशिनी ।

महामखा महामेघा महाकाळी महाप्रिया ॥54॥

महाभूषा महादेहा महाराज्ञी मुदालया ।

भूरिदा भाग्यदा भोग्या भोग्यदा भोगदायिनी ॥55॥

भवानी भूतिदा भूति: भूमिर्भूमिसुनायिका ।

भूतधात्री भयहरी भक्तसारस्वतप्रदा ॥56॥

भुक्तिर्भुक्तिप्रदा भेकी भक्तिर्भक्तिप्रदायिनी ।

भक्तसायुज्यदा भक्तस्वर्गदा भक्तराज्यदा ॥57॥

भागीरथी भवाराध्या भाग्यासज्जनपूजिता ।

भवस्तुत्या भानुमती भवसागरतारणी ॥58॥

भूतिर्भूषा च भूतेशी फाललोचनपूजिता ।

भूता भव्या भविष्या च भवविद्या भवात्मिका ॥59॥

बाधापहारिणी बन्धुरूपा भुवनपूजिता ।

भवघ्नी भक्तिलभ्या च भक्तरक्षणतत्परा ॥60॥

भक्तार्तिशमनी भाग्या भोगदानकृतोद्यमा ।

भुजङ्गभूषणा भीमा भिमाक्षी भीमरूपिणी ॥61॥

भाविनी भ्रातृरूपा च भारती भवनायिका ।

भाषा भाषावती भीष्मा भैरवी भैरवप्रिया ॥62॥

भूतिर्भासितसर्वाङ्गी भूतिदा भूतिनायिका ।

भास्वती भगमाला च भिक्षादानकृतोद्यमा ॥63॥

भिक्षुरूपा भक्तिकरी भक्तलक्ष्मीप्रदायिनी ।

भ्रान्तिघ्ना भ्रान्तिरूपा च भूतिदा भूतिकारिणी ॥64॥

भिक्षणीया भिक्षुमाता भाग्यवद्दृष्टिगोचरा ।

भोगवती भोगरूपा भोगमोक्षफलप्रदा ॥65॥

भोगश्रान्ता भाग्यवती भक्ताघौघविनाशिनी ।

ब्राह्मी ब्रह्मस्वरूपा च बृहती ब्रह्मवल्लभा ॥66॥

ब्रह्मदा ब्रह्ममाता च ब्रह्माणी ब्रह्मदायिनी ।

ब्रह्मेशी ब्रह्मसंस्तुत्या ब्रह्मवेद्या बुधप्रिया ॥67॥

बालेन्दुशेखरा बाला बलिपूजाकरप्रिया ।

बलदा बिन्दुरूपा च बालसूर्यसमप्रभा ॥68॥

ब्रह्मरूपा ब्रह्ममयी ब्रध्नमण्डलमध्यगा।

ब्रह्माणी बुद्धिदा बुद्धिर्बुद्धिरूपा बुधेश्वरी ॥69॥

बन्धक्षयकरी बाधनाशनी बन्धुरूपिणी ।

बिन्द्वालया बिन्दुभूषा बिन्दुनादसमन्विता ॥70॥

बीजरूपा बीजमाता ब्रह्मण्या ब्रह्मकारिणी ।

बहुरूपा बलवती ब्रह्मजा ब्रह्मचारिणी ॥71॥

ब्रह्मस्तुत्या ब्रह्मविद्या ब्रह्माण्डाधिपवल्लभा ।

ब्रह्मेशविष्णुरूपा च ब्रह्मविष्ण्वीशसंस्थिता ॥72॥

बुद्धिरूपा बुधेशानी बन्धी बन्धविमोचनी ।

अक्षमालाक्षराकाराक्षराक्षरफलप्रदा ॥73॥

अनन्तानन्दसुखदानन्तचन्द्रनिभानना ।

अनन्तमहिमाघोरानन्तगम्भीरसम्मिता ॥74॥

अदृष्टादृष्टदानन्तादृष्टभाग्यफलप्रदा ।

अरुन्धत्यव्ययीनाथानेकसद्गुणसंयुता ॥75॥

अनेकभूषणादृश्यानेकलेखनिषेविता ।

अनन्तानन्तसुखदाघोराघोरस्वरूपिणी ॥76॥

अशेषदेवतारुपामृतरूपामृतेश्वरी ।

अनवद्यानेकहस्तानेकमणिक्यभूषणा ॥77॥

अनेकविघसंहर्त्री ह्यनेकाभरणान्विता ।

अविद्याज्ञानसंहर्त्री ह्यविद्याजालनाशिनी ॥78॥

अभिरूपानवद्याङ्गी ह्यप्रतर्क्यगतिप्रदा ।

अकळंकारूपिणी च ह्यनुग्रहपरायणा ॥79॥

अम्बरस्थाम्बरमयाम्बरमालाम्बुजेक्षणा ।

अम्बिकाजकराजस्थांशुमत्यंशुशतान्विता ॥80॥

अम्बुजानवराखण्डाम्बुजासनमहाप्रिया ।

अजरामरसंसेव्याजरसेवितपद्युगा ॥81॥

अतुलार्थप्रदार्थैक्यात्युदारात्वभयान्विता ।

अनाथवत्सलानन्तप्रियानन्तेप्सितप्रदा ॥82॥

अम्बुजाक्ष्यम्बुरूपाम्बुजातोभ्दवमहाप्रिया ।

अखण्डात्वमरस्तुत्यामरनायकपूजिता ॥83॥

अजेयात्वजसंकाशाज्ञाननाशिन्यभीष्टदा ।

अक्ताघनेना चास्त्रेशी ह्यलक्ष्मीनाशिनी तथा ॥84॥

अनन्तसारानन्तश्रीरनन्तविधिपूजिता ।

अभिष्टामर्त्यसम्पूज्या ह्यस्तोदयविवर्जिता ॥85॥

आस्तिकस्वान्तनिलयास्त्ररूपास्त्रवती तथा ।

अस्खलत्यस्खलद्रूपास्खलद्विद्याप्रदायिनी ॥86॥

अस्खलत्सिद्धिदानन्दाम्बुजातामरनायिका ।

अमेयाशेषपापघ्न्यक्षयसारस्वतप्रदा ॥87॥

जया जयन्ती जयदा जन्मकर्मविवर्जिता ।

जगत्प्रिया जगन्माता जगदीश्वरवल्लभा ॥88॥

जातिर्जया जितामित्रा जप्या जपनकारिणी ।

जीवनी जीवनिलया जीवाख्या जीवधारिणी ॥89॥

जाह्नवी ज्या जपवती जातिरूपा जयप्रदा ।

जनार्दनप्रियकरी जोषनीया जगत्स्थिता ॥90॥

जगज्ज्येष्ठा जगन्माया जीवनत्राणकारिणी ।

जीवातुलतिका जीवजन्मी जन्मनिबर्हणी ॥91॥

जाड्यविध्वंसनकरी जगद्योनिर्जयात्मिका ।

जगदानन्दजननी जम्बूश्च जलजेक्षणा ॥92॥

जयन्ती जङ्गपूगघ्नी जनितज्ञानविग्रहा ।

जटा जटावती जप्या जपकर्तृप्रियंकरी ॥ 93॥

जपकृत्पापसंहर्त्री जपकृत्फलदायिनी ।

जपापुष्पसमप्रख्या जपाकुसुमधारिणी ॥94॥

जननी नन्मरहिता ज्योतिर्वृत्यभिदायिनी ।

जटाजूटनचन्द्रार्धा जगत्सृष्टिकरी तथा ॥95॥

जगत्त्राणकरी जाड्यध्वंसकर्त्री जयेश्वरी ।

जगद्वीजा जयावासा जन्मभूर्जन्मनाशिनी ॥96॥

जन्मान्त्यरहिता जैत्री जगद्योनिर्जपात्मिका ।

जयलक्षणसम्पूर्णा जयदानकृतोद्यमा ॥97॥

जम्भराद्यादिसंस्तुत्या जम्भारिफलदायिनी ।

जगत्त्रयहिता ज्येष्ठा जगत्त्रयवशंकरी ॥98॥

जगत्त्रयाम्बा जगती ज्वाला ज्वालितलोचना ।

ज्वालिनी ज्वलनाभासा ज्वलन्ती ज्वलनात्मिका ॥99॥

जितारातिसुरस्तुत्या जितक्रोधा जितेन्द्रिया ।

जरामरणशून्या च जनित्री जन्मनाशिनी ॥100॥

जलजाभा जलमयी जलजासनवल्लभा ।

जजस्था जपाराध्या जनमङ्गलकारिणी ॥101॥

कामिनी कामरूपा च काम्या कामप्रदायिनी ।

कमौळी कामदा कर्त्री क्रतुकर्मफलप्रदा ॥102॥

कृतघ्नघ्नी क्रियारूपा कार्यकारणरूपिणी ।

कञ्जाक्षी करुणारूपा केवलामरसेविता ॥103॥

कल्याणकारिणी कान्ता कान्तिदा कान्तिरूपिणी ।

कमला कमलावासा कमलोत्पलमालिनी ॥104॥

कुमुद्वती च कल्याणी कान्ति: कामेशवल्लभा ।

कामेश्वरी कमलिनी कामदा कामबन्धिनी ॥105॥

कामधेनु: काञ्चनाक्षी काञ्चनाभा कलानिधि: ।

क्रिया कीर्तिकरी कीर्ति: क्रतुश्रेष्ठा कृतेश्वरी ॥106॥

क्रतुसर्वक्रियास्तुत्या क्रतुकृत्प्रियकारिणी ।

क्लेशनाशकरी कर्त्री कर्मदा कर्मबन्धिनी ॥107॥

कर्मबन्धहरी कृष्टा क्लमघ्नी कञ्चलोचना ।

कन्दर्पजननी कान्ता करुणा करुणावती ॥108॥

क्लींकारिणी कृपाकारा कृपासिन्धु: कृपावती ।

करुणार्द्रा कीर्तिकरी कल्मषघ्नी क्रियाकरी ॥109॥

क्रियाशक्ति: कामरूपा कमलोत्पलगन्धिनी ।

कला कलावती कूर्मी कूटस्था कञ्जसंस्थिता ॥110॥

कालिका कल्मषघ्नी च कमनीयजटान्विता ।

करपद्मा कराभिष्टाप्रदा क्रतुफलप्रदा ॥111॥

कौशिकी कोशदा काव्या कर्त्री कोशेश्वरी कृशा ।

कूर्मयाना कल्पलता कालकूटविनाशिनी ॥112॥

कल्पोद्यानवती कल्पवनस्था कल्पकारिणी ।

कदम्बकुसुमाभासा कदम्बकुसुमप्रिया ॥113॥

कदम्बोद्यानमध्यस्था कीर्तिदा कीर्तिभूषणा ।

कुलमाता कुलावासा कुलाचारप्रियंकरी ॥114॥

कुलानाथा कामकला कलानाथा कलेश्वरी ।

कुन्दमन्दारपुष्पाभा कपर्दस्थितचन्द्रिका ॥115॥

कवित्वदा काव्यमाता कविमाता कलाप्रदा ।

तरुणी तरुणीताता ताराधिपसमानना ॥116॥

तृप्तीस्तृप्तिप्रदा तर्क्या तपनी तापिनी तथा ।

तर्पणी तीर्थरूपा च त्रिदशा त्रिदशेश्वरी ॥117॥

त्रिदिवेशी त्रिजननी त्रिमाता त्र्यम्बकेश्वरी ।

त्रिपुरा त्रिपुरेशानी त्र्यम्बका त्रिपुराम्बिका ॥118॥

त्रिपुरश्रीस्त्रयीरूपा त्रयीवेद्या त्रयीश्वरी ।

त्रय्यन्तवेदिनी ताम्रा तापत्रितयहारिणी ॥119॥

तमालसदृशी त्राता तरुणादित्यसन्निभा ।

त्रैलोक्यव्यापिनी तृप्ता तृप्तिकृत्तत्वरूपिणी ॥120॥

तुर्या त्रैलोक्यसंस्तुत्या त्रिगुणा त्रुगुणेश्वरी ।

त्रिपुरघ्नी त्रिमाता च त्र्यम्बका त्रुगुणान्विता ॥121॥

तृष्णाच्छेदकरी तृप्ता तीक्ष्णा तीक्ष्णस्वरूपिणी ।

तुला तुलादिरहिता तत्तद्भब्रह्मस्वरूपिणी ॥122॥

त्राणकर्त्री त्रिपापघ्नी त्रिपदा त्रिदशान्विता ।

तथ्या त्रिशक्तिस्त्रिपदा तुर्या त्रैलोक्यसुन्दरी ॥123॥

तेजस्करी त्रिमूर्त्याद्या तेजोरूपा त्रिधामता ।

त्रिचक्रकर्त्री त्रिभगा तुर्यातीतफलप्रदा ॥124॥

तेजस्विनी तापहारी तापोपप्लवनाशिनी ।

तेजोगर्भा तप:सारा त्रिपुरारिप्रियंकरी ॥125॥

तन्वी तापससंतुष्टा तपनाङ्गजभीतिनुत्‍ ।

त्रिलोचना त्रिमार्गा च तृतीया त्रिदशस्तुता ॥126॥

त्रिसुन्दरी त्रिपथगा तुरीयपददायिनी ।

शुभा शुभावती शान्ता शान्तिदा शुभदायिनी ॥127॥

शीतळा शूलिनी शीता श्रीमती च शुभान्विता ।

योगसिद्धिप्रदा योग्या यज्ञेनपरिपूरिता ॥128॥

यज्या यज्ञमयी यक्षी यक्षिणी यक्षिवल्लभा ।

यज्ञप्रिया यज्ञपूज्या यज्ञतुष्टा यमस्तुता ॥129॥

यामिनीयप्रभा याम्या यजनीया यशस्करी ।

यज्ञकर्त्री यज्ञरूपा यशोदा यज्ञसंस्तुता ॥130॥

यज्ञेशी यज्ञफलदा योगयोनिर्यजुस्तुता ।

यमिसेव्या यमाराध्या यमिपूज्या यमीश्वरी ॥131॥

योगिनी योगरूपा च योगकर्तृप्रियंकरी ।

योगमुक्ता योगमयी योगयोगीश्वराम्बिका ॥ 132॥

योगज्ञानमयी योनिर्यमाद्यष्टाङ्गयोगता ।

यन्त्रिताघौघसंहारा यमलोकनिवारिणी ॥133॥

यष्टिव्यष्टीशसंस्तुत्या यमाद्यष्टाङ्गयोगयुक्‍ ।

योगीश्वरी योगमाता योगसिद्धा च योगदा ॥134॥

योगारुढा योगमयी योगरूपा यवीयसी ।

यन्त्ररूपा च यन्त्रस्था यन्त्रपूज्या च यन्त्रिता ॥135॥

युगकर्त्री युगमयी युगधर्मविवर्जिता ।

यमुना यमिनी याम्या यमुनाजलमध्यगा ॥136॥

यातायातप्रशमनी यातनानान्निकृन्तनी ।

योगावासा योगिवन्द्या यत्तच्छब्दस्वरूपिणी ॥137॥

योगक्षेममयी यन्त्रा यावदक्षरमातृका ।

यावत्पदमयी यावच्छब्दरूपा यथेश्वरी ॥138॥

यत्तदीया यक्षवन्द्या यद्विद्या यतिसंस्तुता ।

यावद्विद्यामयी यवद्विद्यावृन्दसुवन्दिता ॥139॥

योगिहृत्पद्मनिलया योगिवर्यप्रियंकरी ।

योगिवन्द्या योगिमाता योगीशफलदायिनी ॥140॥

यज्ञवन्द्या यज्ञपूज्या यज्ञराजसुपूजिता ।

यज्ञरूपा यज्ञतुष्टा यायजूकस्वरूपिणी ॥141॥

यन्त्राराध्या यन्त्रमध्या यन्त्रकर्तृप्रियंकरी ।

यन्त्रारूढा यन्त्रपूज्या योगिध्यानपरायणा ॥142॥

यजनीया यमस्तुत्या योगयुक्ता यशस्करी ।

योगबद्धा यतिस्तुत्या योगज्ञा योगनायकी ॥143॥

योगिज्ञानप्रदा यक्षी यमबाधाविनाशिनी ।

योगिकाम्यप्रदात्री च योगिमोक्षप्रदायिनी ॥144॥

इति नाम्नां सरस्वत्या: सहस्त्रं समुदीरितम्‍ ।

मन्त्रात्मकं महागोप्यं महासारस्वतप्रदम्‍ ॥1॥

य: पठेच्छृणुयाद्भत्तया त्रिकालं साधक: पुमान्‍ ।

सर्वविद्यानिधि: साक्षात्‍ स एव भवति ध्रुवम्‍ ॥2॥

लभते संपद: सर्वा: पुत्रपौत्रादिसंयुता: ।

मूकोपि सर्वविद्यासु चतुर्मुख इवापर: ॥3॥

भूत्वा प्राप्नोति सान्निध्यं अन्ते धातुर्मुनीश्वर ।

सर्वमन्त्रमयं सर्वविद्यामानफलप्रदम्‍ ॥4॥

महाकवित्वदं पुंसां महासिद्धिप्रदायकम्‍।

कस्मैचिन्न प्रदातव्यं प्राणै: कण्ठगतैरपि ॥5॥

महारहस्यं सततं वाणीनामसहस्त्रकम्‍ ।

सुसिद्धमस्मदादीनां स्तोत्रं ते समुदीरितम्‍ ॥6॥

॥ इति श्रीस्कन्दपुराणान्तर्गत सनत्कुमार संहितायां ll

Please Share This Post